Ecologie Westland

Een grip op groen

Voortoets & passende beoordeling


Natura 2000
Indien uit de Eco-effectscan blijkt dat negatieve effecten op beschermde gebieden worden verwacht, is een voortoets of (de volgende stap) een passende beoordeling nodig. Hierbij wordt specifiek onderzoek verricht naar de effecten van het project op instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Het onderzoek is een procedure die wordt doorlopen in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag (de Provincie).

In Nederland zijn 164 gebieden aangewezen tot Europees beschermd natuurgebied, de Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn beschermd vanwege de bijzondere en/of kwetsbare habitatten die voorkomen in het gebied en vormen gezamenlijk een netwerk van natuurgebieden door Europa.

De voortoets is in principe een verlengde van de Eco-effectscan, maar dan specifiek gericht op de mogelijk effecten van de ingreep of activiteit op het Natura 2000-gebied. Indien uit de voortoets blijkt dat significant negatieve effecten op het Natura-2000 gebied uitgesloten zijn of door eenvoudige maatregelen voorkomen kunnen worden is een verdere toets of vergunningaanvraag niet noodzakelijk. Indien significant negatieve effecten niet uitgesloten kunnen worden dienen deze verder te worden onderzocht middels een passende beoordeling. 

De passende beoordeling wordt vervolgens gebruikt voor de vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag (Provincie). 

Programmatische Aanpak Stikstof
Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van kracht gegaan. De PAS is van toepassing in 121 van de in Nederland 164 voorkomende Natura 2000-gebieden. Onder de PAS zijn alle activiteiten, evenementen en ruimtelijke ingrepen die een toename van meer dan 1 mol/ha/jaar stikstofdepositie binnen de begrenzing van 1 van de 121 Natura 2000-gebieden tot gevolg hebben vergunning plichtig. Aqua Terra-Nova bepaald reeds in de Eco-effectscan of de PAS in het geding is en, indien nodig, wordt de stikstof depositie en effecten van ingrepen op Natura 2000-gebieden berekend.  

Wij streven naar praktische oplossingen in het woud van de complexe natuurwetgeving in Nederland. Als lid van het Netwerk Groene Bureaus waarborgen wij de kwaliteit van onze producten.